www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

Katedry i Bazyliki

Archikatedra kocioa rzymskokatolickiegoArchikatedra Chrystusa Krla w Katowicach - Katedra, jako koci biskupa diecezjalnego, stanowic centrum ycia religijnego kadej diecezji, nazywana jest matk wszystkich jej kociow. Jest ona najwiksz katedr w Polsce. Fasad katedry tworzy monumentalna kolumnanda, nad ktr umieszczono zocony napis: Soli Deo honor et gloria - Jedynie Bogu cze i chwaa. Na dachu, pod niewidocznym z dou zadaszeniem, umieszczono pi dzwonw odlanych w Passau. Wrd nich najwikszy - Jubileuszowy way 3,5 tony. Nad ca masywn bry katedry gruje kopua zwieczona latarni z krzyem widocznym z daleka. Nad wntrzem katedry dominuje figura Chrystusa Krla Wszechwiata, zawieszona w prezbiterium nad gwnym otarzem.Otarz gwny, okrgy, pooony centralnie, zdobiony paskorzebami ze scenami Ostatniej Wieczerzy i wesela w Kanie Galilejskiej, czy prezbiterium z kaplic Chrztu witego i kaplic Najwitszego Sakramentu. Dnia 20 czerwca 1983 w katowickiej katedrze goci papie Jan Pawe II. Dziewi lat pniej w obecnoci biskupw lskich odczytano w niej bull Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992, erygujc metropoli katowick i tworzce archikatedr.

rdo: strona Archikatedra Chrystusa Krla w Katowicach
GALERIA


Katedry kocioa rzymskokatolickiegoKatedra w. Krzya w Opolu - Pocztki tej wityni jednak sigaj lat wczeniejszych. W roku 1024 Biskup Wrocawski przekaza nowemu kocioowi w Opolu relikwie witego Krzya, ktre otrzyma w podarunku od w. Emeryka. Wtedy to miasto zmienio swj herb: do piastowskiego ora dodano poow krzya. Na pocztku XIII stulecia powoana zostaa kapitua, a koci witego Krzya sta si kocioem kolegiackim. Dziki szczodrobliwoci ksicia Bolesawa I ju w roku 1295 wybudowano w stylu pnoromaskim bazylik z wie, ktra staa si prawdziw ozdob miasta. Kolegiat witego Krzya powicono 16 listopada 1295 roku. 15 sierpnia 1945 roku Prymas Polski August Hlond na mocy penomocnictw papieskich utworzy przy witym Krzyu, ktry w ten sposb sta si prokatedr, Administracj lska Opolskiego. W grudniu 1952 roku, odbyto w prokatedrze jubileusz 250-lecia sprowadzenia do Opola wizerunku Matki Boej Opolskiej. Gwnym celebransem uroczystoci by Prymas Polski Stefan Wyszyski. Po wydarzeniach padziernikowych terytorium kocielne lska Opolskiego otrzymao pierwszego biskupa - ks. dra Franciszka Jopa. Z katedr, a waciwie z cudownym obrazem MB Opolskiej, zwizany jest take pobyt Ojca witego Jana Pawa II na Grze w. Anny 21 czerwca 1983 roku, gdzie Maryja wraz z Dziecitkiem zostaa ukoronowana.

rdo: strona katedry w. Krzya w Opolu
GALERIA
Katedra w. Piotra i Pawa w Gliwicach - Gwatowny rozwj miasta pod koniec XIX w. skoni rajcw miejskich do podjcia stara o budow w Gliwicach nowego kocioa. Dokument Kurii Ksicobiskupiej we Wrocawiu, zezwalajcy na budow kocioa, wystawiono w 1890 r. Plac pod budow, o wartoci 40.000 wczesnych marek niemieckich, by darowizn miasta. Ponadto miasto Gliwice na budow kocioa przeznaczyo dalszych 60.000 marek cz kosztw pokrya Kuria wrocawska. Reszt funduszy pozyskano dziki wielkiej hojnoci wczesnych mieszkacw miasta (suma kosztw budowy: 493.221 marek niemieckich). 4 maja 1896 r., po uroczystej Mszy w., proboszcz parafii Wszystkich witych, ks. Pawe Buchali, wybra na placu budowy pierwszy szpadel ziemi, a 23 listopada tego roku powicono kamie wgielny pod now wityni w stylu neogotyckim, wedug projektu rodowitego bytomianina, prof. Heera, mieszkajcego w Wiedniu. Prace budowlane wykonywali miejscowi rzemielnicy. Wyposaenie wntrza jest dzieem Zakadu Sztuki Kocielnej Buhla z Wrocawia. 8 listopada 1899 r. budowniczy kocioa, ks. Pawe Buchali, powici nowy koci pw. w. Apostow Piotra i Pawa i odprawi w nim pierwsz Msz w. Uroczystej konsekracji kocioa dokona 16 maja 1900 r. ksi - biskup wrocawski, kard. Jerzy Kopp. W Uroczysto Zwiastowania Paskiego 25 marca 1992 r. papie Jan Pawe II erygowa diecezj gliwick, a parafialny koci pw. w. Apostow Piotra i Pawa podnis do godnoci kocioa katedralnego.

rdo: strona Katedry w. Piotra i Pawa
GALERIA
Katedra w. Mikoaja Zostaa wzniesiona w latach 1443-1447 w stylu gotyckim. Jej fundatorem by ksi cieszyski Wacaw I. wityni wzniesiono na miejscu drewnianego kocika stojcego w Bielsku od chwili zaoenia miasta. Patron nowego kocioa sta si jednoczenie patronem Bielska. W latach 1559- 1630 koci zamieniono na zbr luteraski, pniej zosta zwrcony katolikom. witynia bya kilkakrotnie niszczona przez poary, m.in. w 1659, 1750, 1808 i 1860 r., przez co niemal cakowicie stracia swj gotycki wygld. Ostatnia przebudowa kocioa, wedug projektu wiedeskiego architekta Leopolda Bauera, miaa miejsce w latach 1908-10. Po przebudowie wiea kocielna bya najwysz budowl w Bielsku. Dwa ostatnie poary przetrwaa kaplica Matki Boskiej Czstochowskiej ze synnym obrazem - kopi malowida z XVII wieku przywiezion przez pukownika Teodora Sukowskiego - ojca Jzefa, adiunkta Napoleona Bonaparte. Na chwil obecn witynia, podniesiona w 1992 roku do godnoci katedry dla utworzonej diecezji bielsko - ywieckiej, przedstawia mieszank stylw - gotyku, baroku, neoromanizmu i secesji. W prezbiterium, nawie i kaplicy znajduje si sklepienie kolebkowo-krzyowe. ciany prezbiterium rozczonkowane s kompozytowymi pilastrami, dwigajcymi odcinki belkowania, nawa za rozdzielona jest grubymi filarami przyciennymi, tworzcymi wnki otarzowe.

rdo: www.region.beskidia.pl
GALERIA


Katedry kocia ewangelicko-augsburskiego w RPKatedra Zmartwychwstania Paskiego w Katowicach Wraz z rozbudow Katowic stale zwikszaa si ilo ewangelikw. Ewangelicy w tym okresie musieli uczszcza do kocioa w Chorzowie, co wizao si z wieloma niedogodnociami komunikacyjnymi. Rozpoczto wic starania o utworzenie w Katowicach samodzielnej parafii. Budowa ewangelickiej wityni staa si wanym elementem architektonicznym i kulturowym powstajcego miasta. Koci Zmartwychwstania Paskiego, jako najstarsza murowana budowla sakralna w Katowicach, jest nietuzinkowym przykadem wysokiej klasy budowli architektonicznej, ktr moe stawia w rzdzie zabytkw, integralnie zwizanych z pocztkiem miasta i zasugujcych na szczegln ochron oraz popularyzacj. witynia bya zbudowana w neoromaskim stylu nazwanym okrgo ukowym (Rundbogenstil), ktry jako samodzielny styl wywodzi si z berliskiego rodowiska, jednego z najbardziej twrczych rodowisk w Europie XIX wieku. Na specjalnym Synodzie w Pszczynie w 1923 roku utworzono Ewangelicki Koci Unijny na Polskim Grnym lsku. By to samodzielny koci wyodrbniony z dotychczasowego Pruskiego Kocioa Unijnego z siedzib wadz w Katowicach. Synod diecezjalny sta si synodem krajowym z upowanieniami synodu generalnego i prowincjonalnego, za picioosobowe prezydium otrzymao nazw Naczelnej Rady i upowanienia Konsystorza wrocawskiego oraz Naczelnej Rady Kocielnej w Berlinie. Upowanienia generalnego superintendenta otrzyma dotychczasowy superintendent Ks. H. Voss z tytuem Prezydenta Krajowej Rady Ewangelicko Unijnego Kocioa na Polskim Grnym lsku z siedzib w Katowicach. Katowice stay si wic na 16 lat siedzib wadz zwierzchnich ewangelickiego Kocioa, do ktrego naleao 16 parafii z dotychczasowej diecezji pszczyskiej i 8 z dotychczasowej diecezji gliwickiej cznie do tego kocioa naleao 40 tys.

rdo: strona Katedry Zmartwychwstania Paskiego w Katowicach
GALERIA
KatedrA Zbawiciela w Bielsku-Biaej - Dnia 19 marca 1782 roku pooono kamie wgielny pod budow nowej wityni. Praca bya zaplanowana na kilka lat. Zanim wykonano fundamenty, postawiono prowizoryczny drewniany dom modlitwy; drzewo na budow ofiarowa waciciel Jaworza baron Laszowski. Powicenia kocika dokona superintendent Bartelmus z Cieszyna w jzyku niemieckim, kazanie w jzyku polskim za wygosi ks. Krystian Frohlich. Odtd odbyway si naboestwa w kad niedziel. Nadto odbywaa si te w kad niedziel spowied z komuni wit i katechizacje. Nie mama pewnoci, kto by projektantem bielskiego kocioa. Wedug ks. A. Buzka plan budowy mia sporzdzi synny architekt krla Stanisawa Augusta Szymon Bogumi Zug. Wykona on dwa czy nawet trzy plany kocioa ewangelickiego w Warszawie. Ewangelicy warszawscy wybrali plan rotundy, a inne plany odstpili ewangelikom bielskim. W kadym razie koci odznacza si czystoci formy i stylu. Z chwil ukoczenia budowy by to budynek prostoktny bez wiey i przybudwki, mieszczcej klatk schodow, ktr dobudowano w latach osiemdziesitych XIX wieku, wiea za powstaa w latach 1849- 1852 a obecny, neogotycki, ksztat pochodzi z czasw przebudowy w latach 1881-1882. Po odzyskaniu niepodlegoci przez Polsk w 1918 r. w Cieszynie zosta powoany tzw. seniorat, ktremu podlegay wszystkie parafie lska Cieszyskiego do roku 1920, kiedy to nastpio przekazanie zborw pod administracj Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie na skutek stara ks. Franciszka Michejdy i Rady Narodowej Ksistwa Cieszyskiego. W 1936 r. cieszyski seniorat przemianowano na diecezj, ktrej katedr sta si Koci Zbawiciela w Bielsku.

rdo: strona Katedry Zbawiciela w Bielsku-Biaej
GALERIA


Konkatedry kocioa rzymskokatolickiegoKonkatedra Narodzenia Najwitszej Maryi Panny w ywcu - W 1428 roku na terenie Rudzy przedmiecia ywca zosta wybudowany Koci w. Krzya. Poniewa lea on poza obrbem miasta, mieszczanie ywieccy postanowili wznie wasn wityni. Stao si to zapewne przed 1470 rokiem, poniewa koci w ywcu wspomina J. Dugosz w Liber beneficiorum z lat 1460-1470. Koci ten, zbudowany w stylu gotyckim, sta si kocioem parafialnym. W XVI wieku koci by dwukrotnie rozbudowywany staraniem rodziny Komorowskich, wczesnych wacicieli ywiecczyzny. W wyniku licznych zmian wntrza kocioa, niewiele mona powiedzie o jego pierwotnym wystroju. Dawny otarz gwny, przedstawiajcy paskorzeb ze scen Zanicia Najwitszej Marii Panny ufundowali Jan i Wawrzyniec Komorowscy w 1542 roku. Otarz jest pnogotyckim tryptykiem z dwoma skrzydami. Powstao ono niewtpliwie pod wpywem podobnego dziea Wita Stwosza. Sprowadzono je z Budzimia na Wgrzech, gdzie zosta ocalony z kocioa pldrowanego przez Turkw. W konkatedrze znajduj si dwie kaplice: Kaplica Komorowskich i kaplica Habsburgw.

rdo: strona Konkatedry Narodzenia Najwitszej Maryi Panny w ywcu


GALERIA
Katedry i Bazyliki

Bazyliki Mniejsze kocioa rzymskokatolickiegoBazylika Najwitszej Marii Panny i w. Bartomieja w Piekarach lskich (data nadania tytuu: 1962.12.01) - W XII-wiecznych dokumentach Piekary wymieniane s jako osada, w ktrej ju od 1303 r. Istnia romaski kociek p.w. w. Bartomieja. W otarzu bocznym wityni znajdowa si wizerunek NMP nieznanego autora i fundatora. Niezwyky kult Maryi rozwin si w Piekarach na pocz. XVII w. Dowiadujemy si, e wkrtce po przeniesieniu obrazu z otarza bocznego do gwnego (1659) miao miejsce wiele cudownych uzdrowie, o ktrych gono byo w caej okolicy. Piekary to miejsce kultu maryjnego, do ktrego pierwsze pielgrzymki przybyway ju w 1676 r. Miejsce to odwiedzio wiele znakomitych osobistoci, m.in. krl Jan III Sobieski, krl August II, jego syn - August III, cesarz Fryderyk Wilhelm IV, ksina Lanckoroska, ksina Holsztynu - Karolina Brzeska. Ruch pielgrzymkowy nadawa miejscowoci specyficzny charakter miejsca ptniczego. Rosncy kult maryjny pociga za sob takie oywienie ruchu ptniczego w XIX wieku, e drewniany kociek okaza si zbyt ciasny. W 1826 roku proboszczem zosta ks. Jan Alojzy Ficek, ktry postanowi wybudowa now, wiksz, murowan wityni. Budowali j miejscowi ludzie, ktrzy take zbierali pienidze na ten cel. Konsekracji nowego, neoromaskiego kocioa dokona biskup wrocawski Melchior von Diepenbrock 22 sierpnia 1849 roku. Wok wityni wedug projektu Daniela Groetschla znajduj si cztery kaplice oraz Rajski Plac z pit kaplic w. Rafaa, w ktrej znajduje si otarz z pierwotnego kocioa w. Bartomieja. Wzdu muru kocielnego, na kamiennych cokoach umieszczono wykute w kamieniu figury 12 Apostow. Namalowany pod koniec XVII w. obraz pocztkowo peni rol kopii, po wywiezieniu oryginau do Opola, sam zaj jego miejsce i zacz syn askami. Dnia 15 VIII 1925 r. obraz MB Piekarskiej koronowano uroczycie koronami, ktre podarowa i powici papie Pius XI. Korony naoy ks. Wawrzyniec Lauri, nuncjusz papieski w Warszawie. Podczas pielgrzymki Jana Pawa II do Ojczyzny w 1983 r. obraz MB Piekarskiej przywieziono do Katowic. Ojciec wity nada wwczas Pani Piekarskiej tytu Matka Sprawiedliwoci i Mioci Spoecznej oraz podarowa Jej Zoty Raniec. Bazylika Najwitszej Marii Panny i w. Bartomieja to najbardziej znane sanktuarium na lsku i jedno z najsynniejszych w Polsce.

rdo: www.ruda_parafianin.republika.pl
GALERIA
Bazylika w. Ludwika Krla i Wniebowzicia NMP w Katowicach - Panewnikach (data nadania tytuu: 1974.11.12) - Szybki rozwj grnictwa i hutnictwa na Grnym lsku w II poowie XIX w. spowodowa zwikszenie zapotrzebowania na si robocz w tym okrgu. Gwatowny napyw ludnoci z innych prowincji pruskich, szczeglnie Wielkopolski, sta si powodem angaowania do pracy duszpasterskiej zakonnikw, zwaszcza znanych i popularnych franciszkanw. Na propozycj ks. Ludwika Skowronka postanowiono osiedli franciszkanw w Panewnikach, miejscowoci oddalonej od kocioa parafialnego w Mikoowie o ok. 8 km. Na pocztku grudnia 1902 roku pierwsi bracia - Tacjan Hante i Ubald Miera - zajli tymczasowe lokum. Z latami Panewniki przeistaczay si w wielki orodek ycia religijnego. Po konsekracji kocioa stay si celem licznych pielgrzymek, m.in. bractw kocielnych. Najwiksze rzesze wiernych gromadziy odpusty Porcjunkuli i w. Ludwika IX krla, patrona panewnickiej wityni. W 1908 rok koci zosta powicony przez biskupa wrocawskiego, Jerzego kardynaa Koppa. Franciszkanie kadego roku w grudniu, przypuszczalnie od r. 1908, ustawiali stajenk boonarodzeniow. Adoracja przy bku cigaa zawsze do kocioa w Panewnikach tumy wiernych. W 1976 odbyy si uroczystoci nadana tytuu Bazyliki Mniejszej przez Bp. H. Bednorza.

rdo: strona Bazylika w. Ludwika Krla i Wniebowzicia NMP
GALERIA
Bazylika na Grze w. Anny w Lenicy (data nadania tytuu: 1980.03.27) - Dzieje pierwszego znanego kocioa na Grze zwizane s z rodem szlacheckim Strzaw, ktrzy od 1439 r. byli wacicielami okolicznych majtkw ziemskich, w tym dbr Poremba. Prawdopodobnie Krzysztof Strzaa, wolny wjt Lenicy, w 1485 r. rozpocz budow obecnego kocioa ku czci w. Anny na szczycie Gry. Dalsze losy Sanktuarium na Grze w. Anny wi si z szlacheckim rodem Gaschinw. Gaschinowie nie naleeli do miejscowej szlachty z dawna osiadej na tych terenach. Byli polskim rodem szlacheckim osiadym w Ziemi Wieluskiej, gdzie dotd istnieje wie Gaszyn od ktrej wzili nazwisko. Na pocztku XVI stulecia Mikoaj Gaszyski, ktry mia przydomek Silesius osiad na lsku dajc pocztek nowej linii rodu. W 1621 r. otrzymali Gaschinowie tytu baronw Krlestwa Czech, a wkrtce potem dyplom hrabiowski od cesarza Ferdynanda II. Dnia 6 sierpnia 1656 r. hrabia Melchior Ferdynand przekaza Franciszkanom klucze kocioa w. Anny wraz z aktem darowizny szczegowo opisujcym wielko klasztornych woci. Od momentu osiedlenia si Franciszkanw przy kociele w. Anny wzrs mocno napyw pielgrzymw. W 1980 r. dziki staraniom biskupa Alfonsa Nossola, ordynariusza diecezji opolskiej, koci na Grze w. Anny zosta wyniesiony przez papiea Jana Pawa II do godnoci Bazyliki Mniejszej. Sanktuarium na Grze w. Anny - Miejsce kultu religijnego zwizane jest cudown figurk w. Anny Samotrzeciej. Powstanie figurki datuje si na poow XV stulecia. Przedstawia ogromn warto historyczn i artystyczn.

rdo: strona Bazylika na Grze w. Anny
GALERIA
Bazylika Ofiarowania Najwitszej Marii Panny w Wadowicach (data nadania tytuu: 1992.03.25) - Najstarsza wzmianka o kociele w Wadowicach pochodzi z roku 1325. By on wwczas fili parafii w Mucharzu. W dziesi lat pniej decyzj biskupa krakowskiego z 1335 roku wczono wadowicki koci do parafii w Wonikach. Pocztkowo by to kociek may i drewniany. wczesne Wadowice, niewielka osada handlowa pooona w widach Skawy i Choczenki, czsto niszczone byy kataklizmami powodzi i poarw. W 1440 roku doszo do jednego z najwikszych poarw w dziejach miasta. Ogie zniszczy wwczas rwnie koci. Miasto odbudowywao si ze zniszcze midzy innymi dziki przywilejom ksicym ksit owicimskich i odnowieniu praw miejskich wedug prawa chemiskiego. Wtedy wanie, w poowie XV wieku w pobliu rynku wadowickiego rozpoczto budow orientowanej wityni murowanej. Z tego okresu pochodzi prezbiterium obecnego kocioa, ktre jest pozostaoci tamtej redniowiecznej budowli gotyckiej. Prawdopodobnie od pocztku swojego istnienia witynia bya pod wezwaniem Wszystkich witych. Staraniem proboszcza ks. Mikoaja Zamoyskiego papie Grzegorz XVI zamieni w 1836 roku tytu na Ofiarowania Najwitszej Marii Panny. 16 padziernika 1978 roku na Stolic Piotrow wybrany zosta pochodzcy z Wadowic Karol Wojtya papie Jan Pawe II, wadowicka witynia staa si znana na caym wiecie. Licznie odwiedzana przez pielgrzymw z wielu krajw jest orodkiem kultu religijnego o coraz wikszym znaczeniu. W kociele umieszczony jest cudowny obraz Matki Boej Nieustajcej Pomocy, ukoronowany przez Ojca witego Wadowiczanina w dniu 16 czerwca 1999 roku podczas Jego trzeciej wizyty w rodzinnym miecie. Od wityni kaplica oddzielona jest czarn krat, na ktrej umieszczono herb papieski i napis Totus Tuus oraz liczne wota skadane przez wiernych w dowd wdzicznoci za otrzymane aski. U dou obrazu aciski napis S. Maria de Perpetuo Succursu Matka Boa Nieustajcej Pomocy. Obraz od ponad stu lat otaczany jest w Wadowicach i okolicy wielk czci.

rdo: strona Bazyliki Ofiarowania Najwitszej Marii Panny w Wadowicach
GALERIA
Bazylika w. Antoniego z Padwy w Rybniku (data nadania tytuu: 23.06.1993) - w. Antoni z Padwy jest od niepamitnych czasw patronem Rybnika i Ziemi Rybnickiej. W 1823 zbudowano kaplic, w ktrej umieszczono pochodzc z XVII wieku figurk witego Patrona. Decyzja o budowie kocioa zapada 20 IV 1903.Projekt sporzdzi Ludwik Schneider. Budow prowadzi ks. prob. Franciszek Brudniok. Prace wstpne rozpoczto 14 IX 1903, kamie wgielny zosta powicony 13 VI 1904. Wiee kocioa zostay powicone 29.VIII 1907 a uroczysto powicenia nowego Kocioa odbya si 29 wrzenia 1907r. w wito w. Archaniow, a konsekrowany przez biskupa wrocawskiego Adolfa Bertrama 30 IX 1915. Gwny otarz wykona rzebiarz C. Buhl z Wrocawia (1907). Dzieem rzebiarzy z Wrocawia jest take bogato rzebiona ambona z 1911 i zapewne te otarz Matki Boej Racowej. Bogato rzebiony tron biskupi jest dzieem mistrzw z Oberammergau w Bawarii. Koci w. Antoniego z Padwy by pomylany jako miejsce, gdzie miay si odbywa uroczystoci gromadzce wielk ilo wiernych, ktrych nie by w stanie pomieci koci parafialny Matki Boej Bolesnej. Nowe potrzeby duszpasterskie sprawiy, e 1 II 1952 przy kociele w. Antoniego ustanowiona zostaa samodzielna kuracja, a 28 V 1957 parafia. Wystrj prezbiterium dostosowany do odnowionej liturgii zaprojektowa architekt Krystian Laske z Katowic. 23 VI 1993 papie Jan Pawe II nada kocioowi w. Antoniego tytu bazyliki mniejszej.

rdo: strona Bazyliki w. Antoniego z Padwy
GALERIA
Bazylika Narodzenia Najwitszej Maryi Panny w Pszowie (data nadania tytuu: 1997.06.07) - Ciasny, grocy ruin kociek za zgod kurii biskupiej we Wrocawiu zosta zburzony, a w jego miejsce powstaa w latach 1743-1747 stojca do dzi, rozbudowana w sto lat pniej, witynia wraz z obejciem. Projekt w 1740 r. wykona najprawdopodobniej dowiadczony budowniczy Georg Fridrich Gans lub ktry z czonkw jego rodzinnego warsztatu murarskiego z Krnova. Gans w swoim projekcie wykorzysta modne rozwizania detali architektonicznych rozpowszechnionych przez czeskich architektw Christophera i Kiliana Ignaza Dientzenhoferw, a modelujc wypuk wiatocieniow fasad nada jej niepowtarzalny, waciwy sobie ksztat. Imponujca jest skala tego dziea okazaej pielgrzymkowej wityni maryjnej, tak odmiennej od maych, skromnych wiejskich kocikw, ktra staa si przyczyn cigego wzrostu kultu maryjnego i zjawisk mirakularnych, oywienia ycia religijnego, kulturalnego i gospodarczego wsi. Koci naladuje najlepsze austriackie wzorce. Jest dwuwieowy, o szerokiej przestronnej nawie obliczonej na pomieszczenie wielu pielgrzymw pod rozlegym kolebkowym sklepieniem, z emporami (galeriami), bdcymi ekskluzywnym dodatkiem wielkich wity. Dzi jest znakiem rozpoznawczym i najlepsz wizytwk Pszowa. Powodem budowy wspaniaego murowanego kocioa byo sprowadzenie z zagranicy (lsk wwczas nie nalea do Rzeczypospolitej) kopii najcenniejszego obrazu religijnego czczonego przez Polakw cudownego wizerunku Matki Boej z Jasnej Gry w Czstochowie. Zakupiona w 1722 r. przez mieszkacw Pszowa kopia zostaa potarta o oryginalny obraz, by, jak wierzono, moga zyska cz mocy.

rdo: strona Bazylika Narodzenia Najwitszej Maryi Panny w Pszowie
GALERIA
Bazylika Wniebowzicia NMP w Rudach (data nadania tytuu: 2008.02.01) - Pocztek miejscowoci wie si z zaoeniem w Rudach w 1258 roku klasztoru Ojcw Cystersw. Zakonnicy zostali sprowadzeni z Jdrzejowa przez ksicia Wadysawa III Opolczyka, w celu zagospodarowania okolicznych terenw. Pierwszy koci wraz z klasztorem wybudowali Cystersi w XIII wieku. Nastpny, wybudowany po 1300 roku, bez wiey, na planie krzya aciskiego, orientowany, wczesnogotycki, trjnawowy o przsach nakrytych sklepieniami krzyowo-ebrowymi, bazylikowy z transeptem i dwiema bliniaczymi kaplicami przy prezbiterium (oraz dobudowami barokowymi) zachowa si do dnia dzisiejszego i jest jednym z najcenniejszych zabytkw architektury na terenie diecezji gliwickiej. W Bazylice znajduje si obraz Matki Boskiej Rudzkiej. Obraz jest kopi obrazu Matki Boskiej Salus Populi Romani, znajdujcego si w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Obraz zosta podarowany Ojcom Cystersom w 1228 roku przez ksicia Wadysawa Opolczyka i ksicia Kazimierza zaoycieli Rud. askami syncy obraz Matki Boskiej Rudzkiej by bardzo czczony a do kasaty zakonu Cystersw w 1810 roku. Biskup gliwicki Jan Wieczorek, dekretem z dnia 28 maja 1995 roku, podnis koci pw. Wniebowzicia NMP w Rudach do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. 17 czerwca 1999 roku, w czasie swej obecnoci w Gliwicach, Ojciec wity Jan Pawe II powici korony dla obrazu Matki Boskiej Rudzkiej oraz pobogosawi obraz. Uroczysto koronacji obrazu koronami papieskimi odbya si 4 czerwca 2000 roku. 14 czerwca 2009 roku, w jubileusz 750-lecia pocysterskiego opactwa, koci zosta wyniesiony do rangi bazyliki mniejszej.

rdo: strona Bazylika Wniebowzicia NMP w Rudach
GALERIA
Bazylika w. Wojciecha w Mikoowie (data nadania tytuu: 2008.03.14) - Budow kocioa parafialnego pod wezwaniem w. Wojciecha rozpoczto w 1843 r., a trwaa ona z przerwami do 1861 r. Jeszcze na pocztku XX wieku koci ten suy wiernym z 15 miejscowoci. Jest to koci trjnawowy w stylu neoromaskim, ktry moe pomieci 5 tysicy wiernych. Koci posiada dwie dwukondygnacyjne wiee, w ktrych znajduj si cztery dzwony. Fasada mieszczca wejcie zwieczona jest trjktnym szczytem. Otarz gwny z obrazem w. Wojciecha, biskupa i mczennika, zdobi figury w. Piotra i w. Pawa. W nawie bocznej po stronie prawej znajduje si otarz Najwitszego Serca Pana Jezusa z figurami w. Jadwigi i w. Elbiety, w nawie bocznej po stronie lewej otarz z obrazem Matki Boskiej Mikoowskiej, z figurami w. Jzefa i w. Anny. Cennym zabytkiem kocioa s witrae z XIX w., szkoy krakowskiej, oraz stacje drogi krzyowej dzieo znanego artysty malarza, Jana Bochenka, z 1868 r. Na szczegln uwag zasuguj organy zbudowane w 1862 r. przez Johanna M.V. Haasa. S to najwiksze zabytkowe organy na Grnym lsku. Koci w Mikoowie naley do duych i okazaych wity, odznaczajcych si duymi walorami architektury i sztuki, ktry po przeprowadzonym niedawno remoncie zyska niezwyky blask. Na szczegln uwag zasuguj wspaniae polichromie, zwaszcza w prezbiterium, a take oczyszczone witrae. O szczeglnym znaczeniu mikoowskiej wityni wiadczy to, i parafia w. Wojciecha, jako jedna z najstarszych parafii w archidiecezji, jest matk 18 nowych wsplnot, ktre wydzieliy si z niej w ostatnim stuleciu. 31 sierpnia 2008 r., podczas uroczystej Mszy w. o godz. 12.00 w kociele w. Wojciecha w Mikoowie Ksidz Arcybiskup Damian Zimo oficjalnie ogosi wyniesienie tej mikoowskiej wityni do godnoci bazyliki mniejszej.

rdo: strona Bazyliki w. Wojciecha w Mikoowie
GALERIA
Bazylika w. Szczepana w Katowicach - Bogucicach - Obecny koci wzniesiono w 1894 roku dziki staraniom ks. prob. Ludwika Skowronka oraz ofiarnoci wszystkich stanw, zawodw i warstw spoecznoci parafii boguckiej. Konsekrowany zosta 25 padziernika 1894 roku przez biskupa wrocawskiego ks. kardynaa Jerzego Koppa. Budow kocioa prowadzi Muller pod nadzorem budowlanym Jackischa. Obraz Matki Boskiej askami syncej z kocika na grce przeniesiono do bocznego otarza co dopiero powiconego nowego kocioa parafialnego. Matka Boska Bogucka zwana Panienk synie z opieki nad parafianami boguckimi, z troski o rodziny. Bogucanie odczuwaj opiek Matki Boskiej. Nie zdarzay si tutaj nadzwyczajne cudowne uzdrowienia, lecz Ona syna z rozdawnictwa ask. Matka Boska Czstochowska wydaje si smutna, zatroskana, Piekarska powana, Bogucka za jest pena radoci ycia. Panienka Bogucka uwaana bya przez parafian za Opiekunk gminy w najszerszym tego sowa znaczeniu, a wic take Katowic. Od 21 czerwca archidiecezja katowicka ma kolejn bazylik. Do ju istniejcych doczy koci w. Szczepana w Katowicach-Bogucicach.

rdo: strona Bazyliki w. Szczepana w Katowicach - Bogucicach
GALERIA© 2011 - 2019 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico