www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

NAZWY MIEJSCOWE


NAZWY MIEJSCOWE
Badanie nazw historyczno-etnicznych, pozwala w odtworzeniu przeszoci regionu i jego mieszkacw. Kto by najstarszym gospodarzem tych ziem, kto i w jaki sposb ksztatowa ich szat nazewnicz, jak w jej wietle wygldaa nasza ziemia w przeszoci i jakie stosunki gospodarcze, osadnicze, spoeczne i etniczne tu dominoway wiele na te temat moe nam powiedzie zachowane do naszych dni nazewnictwo.

MIASTA
ANDRYCHW - Indrzychw?, Henrychw 1344, Gendrzychowem XIVw.


BIELSKO-BIAA BIELSKO - zu Bilitz 1312, Belsco 1333, Biaa flu (rzeka) 1558; oba miasta, przedzielone rzek Bia poczyy si po 1945 r., STARE BIELSKO, cz. Bielska: die alde Belicz 1452, Stare Bielsko 1592 - nowe miasta zakadano zazwyczaj przy ju istniejcej starej osadzie, ktra zazwyczaj zachowywaa swoj nazw z dodatkiem Stary; Forma przymiotnikowa. Biel-sko: n. rz. Biaa, tj. bielskie miasto pooone nad Bia jest to nazwa relacyjna, pochodzca od ju istniejcej nazwy wodnej.


BIELSKO-BIAA BIAA - Bela 1225, pochodzi od pierw. nazwy rzeki Biaa.


BIERU STARY i NOWY - Stasco de Beruna 1376, Byerun ~ 1387, od n.o. *Bier-un --- Bierzysaw, por. Biera 1470-80, Bierusz 1386.


BRZESZCZE - Brzecie, Breszcze, Brescze, Brzeszce czy Brzesczye; wedug ustnej tradycji nazwa miasta pochodzi od brzostu, gatunku drzewa z rodziny wizowatych, ktry gsto porasta brzegi rzeki Soy, gdy miasto byo lokowane


BYTOM - Bytom (1105). Bitom 1136; od nie powiadczonego im. 'Bytom - Bytosaw, por. Bytom nad Odr.


CIESZYN - Tescin 1155, de Tessin 1223; od n.o. Ciecha a. Ciesza 1315 r. Ciechosaw.


CHORZW - Chareu 1257, Charzew 1257, od 1797 huta i osada Knigshtte, Krlewska Huta; pierw. Charzew : n.o. `Charz - Zacharz?, por. Charzew dzki, Charzowice kieleckie itd. Wtrna zmiana na Chorzw, a po zbudowaniu huty na nazw kulturow.


CZECHOWICE-DZIEDZICE - CZECHOWICE, von Czechowicz 1404; od im. Czech 1395 r. - Czesaw, chocia nie mona wykluczy nazwy etnicznej Czech.

CZECHOWICE-DZIEDZICE - DZIEDZICE, Dziedzicz 1427, od 1951 r. poczone razem: od n.o. Dziad XV w.


CZELAD - Chelad 1225, Celezc 1238, Celaz 1242, Celad 1243 , Czheladiz 1257, Zelezt 1250, Czedlez 1328, Czelacz 1468, Czelcz 1529; wywodzi si od sowa czeladzi - suby bdcej na usugach monowadcy tych ziem.


CZERWIONKA-LESZCZYNY - CZERWIONKA Tscherwonka 1531; od gwar. czerwionka, rodzaj gliny zabarwionej na czerwono, l. Archaizm czerwiony zam. Czerwony.

CZERWIONKA-LESZCZYNY - LESZCZYNY z Lessczin 1437; od wyrazu leszczyna, lasek, zagajnik leszczynowy, forma w l.mn.


DOBRODZIE - Dobrosin 1279, Dobrodn ok. 1300, Dobrodzin 1574, Gutteniag XVII w.; pierw. Dobrocin : n.o. Dobrota XIII w., potem -trnie skojarzony pseudoetymoogicznie z pozdrowieniem dobry dzie, do czego dorabiano rne podania nazewnicze o pochodzeniu tej nazwy. Dopiero ~v XVII w. Niemcy utworzyi wasn kak tej przekrconej nazwy, tj. form Guttentag.


GLIWICE - Gliwitz 1276, Gliviche 1283. Staro-Gliwic 1679; nazwa dwuznaczna, ze wzgldu na zapisy -ice moliwa forma patronim. od przezwiska Gliwa, por. Gliwic 1366 r., ale rwnie prawdopodobne jest wyjanienie topogr., tj. Gliw-ica (wtrne -ice) : gliwy 'gliniasty', por. Glew w Krakowskiem.


GOGWEK - Glogow 1213; pierw. Gog-w : gp, wtrna n. zdrobn. dla odrnienia od Gogowa dolnolskiego, po niem. Oberglogau.


GOGOLIN - Gogolino 1223; od n.o. Gogoa 1136 r., pierw. -ino.


GORZW LSKI - Landisbergk 1274, Gorczow ok. 1300, Landsberg, Gorzw 1845; w pobliu istniaa stara osada Gorzw : im. Gorz, Gorzysaw, por. Gor 1369 r., skoro wic zaoono miasto z now nazw niem. Landsberg, utrzymao ono jako rwnoleg t nazw polsk. por. podobnie Olesno = Rosenberg.


IMIIELIN - Jemelnie 1391, Irnielin 1845.


JASTRZBIE - ZDRJ Jastrzabe 1467; od wyrazu ja - strzqb - zbiorowe Jastrzbie,


KALETY - Stahlhammer 1783, Kalita, Neusorge oder Stahlhammer 1845; XVIII wieczna osada hutnicza, nazw. Kaleta najpierw w i poj. , potem wtrna pluralizacja.


KATOWICE - nova villa Ktowicze ( w oryginale: Katowicze) 1598, dalszezapisy wycznie Katowice, niem. Kattowitz; S. Rospond na podstawie jedynego zapisu w kopii rekonstruowa jako pierw. Ktowice, tj. liche kty, ubogie chaty zagrodnikw lenych, natomiast forma z a byaby zczechizowana. Bardziej prawdopodobna w wietle wszystkich zapisw jest jednak forma Katowice od przezwiska Kat 1383 r., przy czym niezalenie od pierwotnego brzmienia bya to wtrna ,a nazwa na -ice, bo osada powstaa dopiero w XVI w., kiedy waciwe nazwy patronim byy ju nieproduktywne.


KDZIERZYN-KOLE KDZIERZYN - Kandersino 1283, z Kuderzina 1488;od n.o. Kdzierza 1136 r.

KDZIERZYN-KOLE KOLE - Kosle 1104. iuxta Kozli 1155, Cosli 1223, niem. Cosel;

KDZIERZYN-KOLE SAWICICE - Slauecici 1246, Slavienticz 1287, od im. Sawta XII w. Sawomir.

KDZIERZYN-KOLE KODNICA - Kodna rzeka Kodn-ica : koda pie, kloc wydrony.


KTY - Canthi, Canti, Kanthi, Kanthy do 1450r., Canth, Kanth, Kant, Cant pod koniec XV w., Kenthi, Kenty XVI w. Zwizek z wyrazem kt w znaczeniu odrbnego, oddalonego miejsca.


KNURW - Cnurowicz: ok. 1300, Knurow1679; od przezw. Knur 1370 r.. przejciowo forma na -owice.


KOLONOWSKIE - Collonowska 1780, osada zaoona ok. 1780 r. przez hr. Colonn, a wic rwnie n. pamitkowa.


KORFANTW dawniej (FERLT) - Hurtlandh 1335, Fredland 1447, gwar. Ferlt; przyswojenie niem. Friedland. Tj. spokojny zaktek, Pol. Frydld Fyrlt Ferlt. Nazwa Korfantw zastaa nadana po 1945 r. dla uczczenia znanego i zasuonego dziaacza lskiego Wojciecha Korfantego (1873-1939), ma wic charakter pamitkowy.


KOZIEGOWY - Kozyeglowy oraz Cozyeglowy 1470-1480; nazwa pochodzi od nazwiska Jana Koziegowskiego wymienianego przez Dugosza jako waciciela miejscowoci.


KRAPKOWICE - KRAPKOWICE Crapkowitz, Crapicz 1294, gwar. Chrapkowice; pierw. Chrapkowice : przezwiska Chrapek 1204 r.


KRAPKOWICE - OTMT Ocnant ! 1223, Othmant ok. 1300; od spol. otmt odmt, gboka wzburzona woda, otcha.


KUNIA RACIBORSKA - Ferrocudina 1757, Kunia Raciborska 1845; od wyrazu kunia w dawnym znaczeniu zakad hutniczy. Dodatkowe okrelenie odmiejscowe suy odrnieniu tych czstych nazw, bdcych ladem hutnictwa strolskiego.


LENICA - Lesnicie 1217; por. take Lenica czarna, nieurodzajna gleba.


LDZINY - Ludini 1254, Lenzini 1260; od stpol. ldzina: ziemia nie urodzajna, take wysychajce bota pokryte krzakami, por. star nazw plemienn Ldzicy z okolic Sandomierza.


LUBLINIEC - Lublyn ok. 1300, ok. 1480 Lublynecz, Lublinecz, Lublin 1574; pierw.. Lublin : n.o. Lubiel a. Lubla Lub-ja. Wtrne -ec dla odrnienia od Lublina maopolskiego.


AZISKA - GRNE, REDNIE, DOLNE in villa Lazysk 1287, Lazyska Dolne i Grne 1517; od wyrazu az grunt uprawny na miejscu wyrobionym w lesie, nowizna. Co do zmiany iszcze isko zob. Grodzisko stary grd ; miejsce po dawnym grodzie.


MIASTECZKO LSKIE - Georgenberk 1695, Georgenberg, Miasteczko 1845; miasteczko, czyli mae miasto zaoono w 1561 r. w zwizku z rozwojem grnictwa tarnogrskiego, miao niern. n. parnitkow = gra Jerzego i rwnoleg n. rodzim.


MIKOW - de Miculow 1222, in Micolaw 1287; od im. Mikoa albo Mikua XIV w. - Mikoaj


MYSOWICE - Myslowicz 1326, wiadomo o osadzie od 1241 r. od im. Mys XII w. Siemomys, Mylibor itp.


NIEMODLIN - Nemodlim 1228, 1260, Falkenberch 1316, pot. w Niemodliniu; pierw. Niemodlim od im. Niemodlim, por. n.o. Modlibg 1204 r. Zmiana wygosowego -im -y -in substytucyjna na tle mieszania m z n, por. Bytom, niem. Beuthen.


OLESNO - oraz STARE OLESNO czst.: Olesno 1226, Rosberg 1233. Olesno: 1294, Rosenberg 1372; miasto zaoono w XIII w. w pobliu dawnej osady, tj. Starego Olesna, nadajc mu ofic. nazw niem. Rosenberg. Utrzymaa si jednak rwnolega n. rodzima, tj. pierw. Olesz-no : olcha miejsce poronite olchami; forma Olesno jest mazurzca.


OPOLE - Opolini (plemi) ok. 945, Castrum et oppidum Opol 1222; zapis tzw: Geografa Bawarskiego wymienia najpierw plemi Opolan (Opolini = Opolanie), ktrego gwn siedzib; byo Opole. Jak wiadcz wykopaliska na wyspie Ostrwek, pocztki grodu sigaj co najmniej VIII w., a o zorganizowanym grodzie-miecie moemy ju mwi w X w. Stai rczydencj ksic linii Piastw lskich stao si Opole na pocz. XIII w., za panowania ks. Kazimierza (1211-1229). Nazwa wywodzi si ze stpol. opole 'wsplnota tcrytorialna, zespl rodw zwizanych wsplnymi obowizkami i prawami. Opole byo gwnym orodkiem jednego z opl, std nazwa przeniesiono wtrnie na nazw najwaniejszej osady. Etymologicznie *O-pol-bje : pole znaczyo to, co otoczone jest polami.


ORZESZE - von Orzeiesche 1386; forma zbiorowa Orzesz-e miejsce, gdzie rosn orzechy.


OWICIM - Ospenchin 1217, Osvencin 1280, Hospencin 1283, Osswetem 1290, Uspencin 1297, Oswentim 1302, Wswencim 1304, Auswintzen 1312, Oswiecim 1314, Oswencin 1327, Auswieczin 1372, Awswiczin 1372, Uswiczin 1400. Nazwa jest w rdzeniu i strukturze sowiaska. Nazwa dzierawcza, oznaczajca wasno : Owicim grd Owicima.


OZIMEK - Malapane, poln. Ozimek 1784; hut zaoono w 1754 r., przedtem sta tam myn, ktrego wacicielem by Ozimek.


PIEKARY LSKIE - Peccari 1253, Pecare 1277; pierw. Piekarze.


PRSZKW - Proscow 1319, de Proskow 1333; od im. Proszek 1204 r. Prosimir.


PRUDNIK - powiadczony od 1259 r. jako niem. Neustadt; Prudnik 1331, Polnisch-Neustat XVII w. nazwa miasta wywodzi si od n. rzecznej, ktra po polsku powinna brzmie Prdnik, zob. wyej. W zapisach pojawia si wycznie sczechizowana forma z u, dlatego po 1945 r. przyjto takie brzmienie, tym bardziej, e gwara polska nie sigaa ju do zgermanizowanego Prudnika. Obecnie mamy jednak dowody, e polska forma Prdnik bya znana i uywana w ssiedztwie. Oto sownik gwary z Gry w. Anny R. Olescha cytuje obok formy Prudnik takie posta Prmnik, ktra oczywicie kontynuuje form Prdnik. Take zapis Polnisch-Neustat przynajmniej porednio dowodzi, e miasto miao przed germanizacj ludno polsk. Forma Prudnik byaby wic czechizmem kancelaryjnym, co w tej czci lska nie dziwi.


PSZCZYNA - Plischyr (!) zam. Plisschyn 1302, Plessina 1326, in Blissczyna 1425, Plschina 1407, niem. Pless; nazwa miasta pochodzi od n. rzecznej, obecnie Pszczynki, ktrej pierw. brzmienie jest sporne: 1) Blszczyna: bleszcz- , by- szcze', tj. woda byszczca, 2) Plszczyna: plszcz- 'pluska', tj. woda pluskajca. Obie etymologie s moliwe; obecna forma przez uproszczenie trudnej grupy spgoskowej Plszcz - Pszcz.


PSZW - Dorf Psow 1265, Pschaw 1415;stara nazwa od nie zachowanego 'psza (jest tylko psz-ono, psz-en-ica, stpol. samopsza) pszenica, po stczes. pe 'pszenica` oraz n.m. Pow 1086 i Povane.


PYSKOWICE - Piskowice (1256), Piscowitz ok. 1300, Pyscowicz 1318; od przezwiska Pysk 1268 r.


RACIBRZ - Ratibor 1108, Rattibor 1217; od im. Racibor 1193 r., por. stpol. ra 'walka' oraz borzy 'walczy'. Co te dwa tematy bliskoznaczne razem w imieniu znaczyy, trudno dzi ustali.


RADLIN - Redlino ok. 1300, Radlin 1652; od n.o. Radel 1717 r., por. Radw.


RADZIONKW - Radcinchow 1326, Radzankow 1483, Nowy Radzionkw 1920; od im. Radzionek, por. Radzie 1292 r. . Radosaw.


RUDA LSKA - Ruda ok. 1300; podmoka ka, bagnisko od koloru rudego wody.


RYBNIK - Rybnik (1196) in Ribnich 1223, Rebnic 1226, Ribnicy 1234, Rybniki ok. 1480 r.; zapisy wskazuj wyranienia pierw. Rybnicy ludzie trudnicy si poowem ryb, nowsza nazwa pod wpywem niem. formy Rybnik.


RYDUTOWY - Rudolphi villa, Renoltowitz ok. 1300, z Rynolticz 1453, Rudultow 1652, Rydultow 1679; zapoyczone imi niem. Rudolf ulegao przeksztaceniom na Rudut, potem Rydut, take wahanie formy w owy, przejciowo ice.


SIEMIANOWICE LSKIE - Simanovici 1273, Siemianowicze 1598, od im.Siemian 1218r.


SIEWIERZ - Seuor 1123-1125, Syewyor 1470-1480, Siewier 1546, Syewyerz 1544. Pochodzi od nie istniejcego sowa siewior, oznaczajcy wiatr pnocny.


SKOCZW - civitas Skocoviensis 1267, Zchotschow 1327; od n.o. Skocz, por.Skok 1206 r.


SONICOWICE - Sossnessowitz ok. 1300, Soschneschowitz 1383; od przezwiska Sonica 1467 r.


STRUMIE - Swarczenwasser 1407, z Strumienie 1450; od pierw. n. wodnej (Czarny) Strumie 1283: strumie , potok, rzeczka.


STRZELCE OPOLSKIE - Strelech 1271, Strelecz 1290, Strzelce 1845, pierw. Strzelcy owicy zwierzyn przy pomocy uku i strza.


WITOCHOWICE - Swentochlevice 1332, Swietochlowicz 1482, pierw. witochlowice ; n.o. witochel. Baza wit jest licznie reprezentowana w antroponimii, por. choby witoch 1265, witosz 1203 itp.


SUCHA BESKIDZKA - pierwsza wzmianka o osadzie Sucha pochodzi z 1405.


TARNOWSKIE GRY - Bergstadt Tarnowitz 1528, Tarnowitzer Berge 1529, Tarnowskie Gry 1845; miasto zaoono w pocz. XVI w. obok starej osady Tarnowice (obecnie Tarnowice Stare) w zwizku z rozwojem grnictwa oowiu i srebra, std niem. Tarnowitz i czon odrniajcy Tarnowskie : Tarnowice. Stpol. gra. znaczya take kopalni, miejsce wydobycia kruszcu i tutaj z takim znaczeniem mamy do czynienia.


TOSZEK - Tossecz 1201, Toschecz 1234; od im. Toszek 1478 F- Tolisaw, tj. pierw. Toszecz, dop. Toszcza -> niem. Tost i wtrne Toszek.


TYCHY - in Tichi 1467, do Tichow 1472, Wes Tychy 1517; n.o. Tych 1369 r. Tymoteusz.


UJAZD - Circuitio iuxta Cozli 1155, Uiazd 1222; od stpol, ujazd 'obszar ziemi, ktrego granice zakrelano przez objazd', zvb. Objazda, W Polsce istnieje kilkadziesit Ujazdw, a w Czechach a I21 nazw Ujezd bya to wida powszechna forma ustalania granic w redniowieczu.


USTRO - in Ustrona ok. 1300, de Vstrony 1478; pierw. Ustronie :ustronie ( u stron~) 'miejsce zaciszne, ustronne.


WADOWICE - Wadowic 1325; dwie hipotezy, pierw. powizana z czowiekiem o imieniu Wad, przypuszczalnym zasadcy tych terenw. Jego dzieci to Wadowice, druga hipoteza domniemany zaoyciel Wadowic, udzielnego ksicia owicimskiego Wadysawa, znajdujcego si pod silnymi wpywami czeskimi. Czeskie zdrobnienie tego imienia, to Wad lub Wadec. Nazwa miejscowoci moga wic brzmie Wadowice.


WISA - ves Wyssly, Weichsel 1643; nazwa pochodzi od starej n. rzecznej Wisa, ktra ma baz wodn praindoeur. veis // `vis- 'pyn, ciec', tj. `Vis-la - Wisa.


WILAMOWICE - Wilhelmsau 1250; od zaoyciela Wilhelma.


WODZISAW LSKI - Viadislavia 1199, Wladislaw 1226-82, Wlowislawia ok. 1300, r niem. Loslau; od im. Wodzisaw XIII w. (wtrne Wadysaw). Forma zanikiem gwarowym -- od XVII w., por. l. gowa = gowa.


WOJKOWICE - XIIIw. pierwsza wzmianka; nazwa pochodzi od nazwy osobowej Wojek jako formy skrconej i zdrobniaej pochodzcej od imienia Wojciech lub Wojsaw.


WONIKI - villa Uoznici 1206, Wosnik 1310, oppidum Wosniki 1598; pierw. Wonicy wyrabiajcy wozy, koodzieje.


ZABRZE - Sadbre sive Cunezindorf ok. 1300, in pago Zabrze 1679, od 1922-1945 niem. Hindenburg; pierw. Zadbrze : stpol. debra, debrz 'urwiste, zarose doy, wwz, tj. miejsce za debrami", skrcone fonetycznie na Zabrze. Niem. Hindenburg byo n. pamitkow ku czci niem. marszaka von Hindenburga.


ZATOR - Sathor ? 1228; w pobliu zbiegu Ziemi krakowskiej (Maopolski) i lska stworzono w XII. ,,Zator w postaci zespou warowni i grodziska granicznego Grdka strzegcego szlaku handlowego wiodcego z Krakowa na lsk. Nazwa oznacza miaa zamknicie, czyli zatorowanie drogi lub rzeki do Czech przez Owicim.


ZAWADZKIE - Zawadzki 1845, pot. Zowadzkie; od zaoyciela huty Franciszka Zawadzkiego (pocz. XIX w.), a wic n. pamitkowa.


ZDZIESZOWICE - Zdzieszowicz 1405, Zdziechowicz 1484, Dzieszowice 1845; od im. Zdziesz(a) 1193 r. - Zdziesaw.


ORY - in Zary 1258, villa nostra Sari 1272; od wyrazu ar 'miejsce wypalone, nazwa zwizana z dawna gospodark arow, por. Zarzyska. Forma z -o- gwar. lska.


DAWNE MIASTA
BIAA (BIELSKO-BIAA) - Bela 1225, pochodzi od pierw. nazwy rzeki Biaa.


BIELSKO (BIELSKO-BIAA) - zu Bilitz 1312, Belsco 1333, Biaa flu (rzeka) 1558; oba miasta, przedzielone rzek Bia poczyy si po 1945 r., STARE BIELSKO, cz. Bielska: die alde Belicz 1452, Stare Bielsko 1592 - nowe miasta zakadano zazwyczaj przy ju istniejcej starej osadzie, ktra zazwyczaj zachowywaa swoj nazw z dodatkiem Stary; Forma przymiotnikowa. Biel-sko: n. rz. Biaa, tj. bielskie miasto pooone nad Bia jest to nazwa relacyjna, pochodzca od ju istniejcej nazwy wodnej.


BOGUSZOWICE(RYBNIK) - Bogussowicz 1258; od im. Bogusz 1136 r.


BRZEZINY LSKIE (PIEKARY LSKIE) - Brzezina (len.) 1818; forma l.mn. od brzezina, od wyrazu brzezina las zagajnik brzoszowy.


BRZOZOWICE KAMIE (PIEKARY LSKIE) - Brzesowitze 1235, Bresowi Jasd 1277, chyba te pierw. Brzozow-ica, tj. brzozowa wie , rzeczkapor. zapis z 1277 r. informujcy o jazie na rzece. Kamen 1277; od wyrazu kamie, tj. miejsce kamieste.


CHWAOWICE (RYBNIK) - Chwalowitz ok. 1300, od im. Chwa 1220 r. Boguchwa.


CZERWIONKA (CZERWIONKA-LESZCZYNY) - Tscherwonka 1531; od gwar. czerwionka, rodzaj gliny zabarwionej na czerwono, l. Archaizm czerwiony zam. Czerwony.


KAZIMIERZ - Jaroslav 1198, 1202, Jaroslaw gue nune Cazemiria dicitur 1213, stara nazwa od im. Jarosaw 1212 r., od XIII w. nazwana Kazimierzem na cze ksicia Kazimierza Opolskiego Jest to jedna najstarszych nazw pamitkowych na naszych ziemiach.


KODNICA (KDZIERZYN-KOLE) - Kodna rzeka Kodn-ica : koda pie, kloc wydrony.


KOSTUCHNA (KATOWICE) - de Villa Kostuchna 1716, zu Kostuchna 1773, najpewniej od nazw. Kostuchna, por. n.o. Kostuchno 1469 r., Rospond tumaczy jako miejsce, gdzie grzebi koci.


KOLE (KDZIERZYN-KOLE) - Kosle 1104. iuxta Kozli 1155, Cosli 1223, niem. Cosel;


KRLEWSKA HUTA (CHORZW) - od 1797 huta i osada Knigshtte, Krlewska Huta; , po zbudowaniu huty na nazwa kulturowa


LESZCZYNY (CZERWIONKA-LESZCZYNY) - z Lessczin 1437; od wyrazu leszczyna, lasek, zagajnik leszczynowy, forma w l.mn.


ABDY (GLIWICE) - Labant 1286, von Labanthi 1444, pot. abty; od n.o. abda XVI w. a abta 1440. Tu rwnie nie mona wykluczy pierw. znaczenia topogr. abdzie od dzikich abdzi , por. l. abt abdzi.


MURCKI (KATOWICE) - Murkow (!) 1822, Murczki 1859. Nazw mona tumaczy dwojako: 1) od nazw. Murcek, 2) jako przemiewn od gwar. murcki umorusani.


NIEDOBCZYCE (RYBNIK) - Nedobici 1223; od n.o. Niedobka XIII w.


NOWY BYTOM (RUDA LSKA) - Friedenshtte 1840, Nowy Bytom 1922; od nie powiadczonego im. 'Bytom - Bytosaw, por. Bytom nad Odr.


PILCHOWICE - Pilchowitz ok. 1300., Pilchowicz 1363, Pylchowicz 1411, Pylchowitze 1531; nazwa wskazuje, e w XIII wieku zamieszkiwali we wsi Pilchowicy - dziedzice jakiego Pilcha


POKJ - osada zaoona w 1749 r. przez ks. Karola Wirtemberskiego jako miejsce letniskowe, std n Karlsruhe charakterze pamitkowym (por. take miasto Karlsruhe Badenii-Wirtembergii), ktr rycho spolszczono na Pokj, por. Carlsruhe, Pokj 1784.


PRSZKW - Proscow 1319, de Proskow 1333; od im. Proszek 1204 r. Prosimir.


RUDA (RUDA LSKA) - Ruda ok. 1300; podmoka ka, bagnisko od koloru rudego wody.


SKOROGOSZCZ - Scorogostou most 1225, Surogosth 1284,; pierw. Skorogostw Most, czyli zoona nazwa dzier.


SAWICICE (KDZIERZYN-KOLE) - Slauecici 1246, Slavienticz 1287, od im. Sawta XII w. Sawomir.


STRZELECZKI - Strelicz 1327, Parva Strelicz1447


STRZYBNICA - (TARNOWSKIE GRY) Friedrichsshtte, Strzibnica 1845; hut srebra i oowiu zaoono w 1786 r.; od gwar. strzybny srebrny+ - ica, tj. srebrna huta.


SZOPIENICE (KATOWICE) - Schepyencze 1360, Szepieniecz, Szopieniecz 1397; pierw. Szop-iniec: szopa budynek gospodarczy , forma na ice wtrna pod wpywem czstych nazw na ice w tej okolicy.


CINAWA MAA - Stinava 1236; od nazwy rzecznej cinawa (Stenava 1213, Sczenyawa, Styenawa 1474), etymologia jest sporna baza prasowiaska lub germaska.


WESOA (MYSOWICE)- Wessola 1743; najczciej byy to nazwy karczem, ale oznaczay take miejsce wesoe, przyjemne.


WIELOWIE - Magna Villa ok. 1300, z Welewscy 1463; od przym. Wieli, tj. wielka wie


WIREK (RUDA LSKA)- Antonienhtte, Wiereg (kolonia hutnicza) 1821; ley nad potokiem, od bazy wodnej wir, wirek wir wodny, gbokie miejsce w wodzie; moliwe pochodzenie od nazw. Wirek.


ZBROSAWICE - von Broslawicz 1282, Sbroslawitz ok. 1300 od im. Zbrosaw 1391r.


BIBLIOGRAFIA:
Fragmenty z ksiki:

- "Grny lsk w wietle nazw miejscowych" Henryk Bobrek

- strony internetowe miast i gmin

© 2011 - 2019 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico